ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ NEW CASTLE HOTEL

NEW CASTLE HOTEL

NEW CASTLE HOTEL

ភ្នំពេញ ដូនពេញ
Infront of Sorya Mall, Street 51.
Infront of Sorya Mall, Street 51.

ពិពណ៌នា​ការងារ​

យើងខ្ងុំកំពុងជ្រើសរើសសិស្សនិស្សិត រឺ អ្នកដែលមានចំណាប់លើការងារផ្នែក Receptionist មកបំរើការនៅសណ្ឋាគារយើងខ្ងុំ។ 
សំរាប់ការងារនៅទីនេះ អ្នកទាំងអស់គ្នាមានពេលទំនេរច្រើន សំរាប់ធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងៗបានច្រើន។​ យើងខ្ងុំផ្តល់អទីភាពដល់សិស្សនិស្សិតជាចំបង ដោយពួកគាត់ត្រូវការងារដើម្បីយកកំរៃដើម្បីរៀនសូត្របន្ថែម។