ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Lee's Food Service Ltd

Lee's Food Service Ltd

Lee's Food Service Ltd

ភ្នំពេញ ឫស្សីកែវ
#262B, St.598, Sangkat Toul Sangke, Khan Roussey Keo
#262B, St.598, Sangkat Toul Sangke, Khan Roussey Keo
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Lee's Food Service Ltd
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!