ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ DTS PRINTING CO..LTD

DTS PRINTING CO..LTD

DTS PRINTING CO..LTD

ភ្នំពេញ សែនសុខ
Phnom Penh, Cambodia
Phnom Penh, Cambodia

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ក្រុមផលិតកម្ម

បញ្ជីការងារ

សរុប​ 3