ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ ក្រុមហ៊ុន ជេ ស៊ី អឹម នីពផន ប្រាយវេត អិលធីឌី )JCM Nippon Private., Ltd.)

ក្រុមហ៊ុន  ជេ ស៊ី អឹម នីពផន ប្រាយវេត អិលធីឌី  )JCM Nippon Private., Ltd.)

ក្រុមហ៊ុន ជេ ស៊ី អឹម នីពផន ប្រាយវេត អិលធីឌី )JCM Nippon Private., Ltd.)

ភ្នំពេញ ចំការមន
ជាន់ទី០៧, អគារលេខ៥១ បណ្តោយផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ជាន់ទី០៧, អគារលេខ៥១ បណ្តោយផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ