ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ MacLannd

MacLannd

MacLannd

ភ្នំពេញ មានជ័យ
ភូមិទ្រា៤ សង្តាត់ សឹ្ទងមានជ័យ ខណ្ឌ មានជ័យ រាជធានី ភ្នំពេញ
ភូមិទ្រា៤ សង្តាត់ សឹ្ទងមានជ័យ ខណ្ឌ មានជ័យ រាជធានី ភ្នំពេញ

ពិពណ៌នា​ការងារ​

Hi, (MACLANND.GROUP) has been recruiting five sales and marketing staff (MacLannd.Group) with a great deal of experience in importing foreign goods to market in Cambodia, you will get five months from 250
Contact Us Now = 096 222 1688 / Gmail:somhenghom@gmail.com