ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ ក្រុមហ៊ុន គង់ នួន គ្រុប

ក្រុមហ៊ុន គង់ នួន គ្រុប

ក្រុមហ៊ុន គង់ នួន គ្រុប

ភ្នំពេញ ទួលគោក
#220, St 182, Sangkat Phsar Depo I, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
#220, St 182, Sangkat Phsar Depo I, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុន គង់ នួន គ្រុប
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!