ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ FILM GUARD

FILM GUARD

FILM GUARD

ភ្នំពេញ ទួលគោក
No.52 , St. 592 , Sangkat Boeung Kok2 , Khan Toul Kork , Phnom Penh
No.52 , St. 592 , Sangkat Boeung Kok2 , Khan Toul Kork , Phnom Penh