ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ TSH recruitment consultant

TSH recruitment consultant

TSH recruitment consultant

ភ្នំពេញ ដង្កោ
#08 Thmey Village, Doung Kor Commune, District, Phnom Penh
#08 Thmey Village, Doung Kor Commune, District, Phnom Penh

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាបន្ទាន់
1. ផ្នែកលក់ទឹកសុទ្ធ (លក់ខាងក្រៅ) 120$
  - មានប្រាក់លើទឹកចិត្ត
  - មានថ្លៃសាំង+ថ្លៃកាតទូរស័ព្ទ
២.​ អ្នកសំអាតតាមផ្ទះ 150$ 
 -មានកន្លែងស្នាក់នៅ
 -មានអាហារ៣ពេល