ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Koh Thmey Technology Co,.Ltd

Koh Thmey Technology Co,.Ltd

Koh Thmey Technology Co,.Ltd

ភ្នំពេញ ចំការមន
Lot No.358, Samdach Sothearos Blvd, Phum 8, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia
Lot No.358, Samdach Sothearos Blvd, Phum 8, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

បញ្ជីការងារ

សរុប​ 3