ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ ភោជនីយដ្ឋានបាយ័ន

ភោជនីយដ្ឋានបាយ័ន

ភោជនីយដ្ឋានបាយ័ន

ភ្នំពេញ មានជ័យ
ផ្ទះលេខ 84 ផ្លូវជាតិលេខ​1 សង្កាត់ និរេាធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ
ផ្ទះលេខ 84 ផ្លូវជាតិលេខ​1 សង្កាត់ និរេាធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ភោជនីយដ្ឋានបែបខ្មែរ ដែលបំរើជូនអាហារពេលព្រឹក និងថ្ងៃត្រង់ និងមានសេវាដឹកជញ្ជូនដល់គេហដ្ឋាន។​

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន ភោជនីយដ្ឋានបាយ័ន
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!