ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ ឌីអេច៣ ខុនសាល់ធេន ខូអិលធីឌី

ឌីអេច៣ ខុនសាល់ធេន ខូអិលធីឌី

ឌីអេច៣ ខុនសាល់ធេន ខូអិលធីឌី

ភ្នំពេញ ទួលគោក

ក្រុម​ហ៊ុន​មិន​បាន​ផ្ដល់​ព័ត៌មានទំនាក់​ទំនង​នោះ​ទេ​​!

ក្រុម​ហ៊ុន​មិន​បាន​ផ្ដល់​ព័ត៌មានទំនាក់​ទំនង​នោះ​ទេ​​!

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ឌីអេច៣ ខុនសាល់ធេន ខូអិលធីឌី

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន ឌីអេច៣ ខុនសាល់ធេន ខូអិលធីឌី
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!