ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Jin Bei Group

Jin Bei Group

Jin Bei Group

ព្រះសីហនុ ព្រះសីហនុ
St. 2 thnou, Phum 04, Sangkat 04, Krong Preah Sihanouk, Preah Sihanouk Province, Cambodia
St. 2 thnou, Phum 04, Sangkat 04, Krong Preah Sihanouk, Preah Sihanouk Province, Cambodia

បញ្ជីការងារ

សរុប​ 3