ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Asain Welfare Lottery

Asain Welfare Lottery

Asain Welfare Lottery

ភ្នំពេញ ទួលគោក
#10,st540,Boeung Kok Commune, Tuolkork District, Phnom Penh, Cambodia
#10,st540,Boeung Kok Commune, Tuolkork District, Phnom Penh, Cambodia

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតអាស៊ានះហៅកាត់ថា( AWL) បានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនៅប្រទេសកម្ពុជានៅខែមិនា ឆ្នាំ២០២០ ដែលឆ្លងកាត់ការអនុញ្ញាតលើអាជីវកម្មឆ្នោតពីក្រសួងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា ។ យើងជាក្រុមហ៊ុនលក់ឆ្នោតដែលមានការដឹកនាំបច្ចេកទេសអរន្តជាតិខ្ពស់ ព្រមជាមួយប្រតិបត្តិការឆ្នោតដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ ស្របពេលដែលកំពុងរៀបចំលើផ្នែកទីផ្សារ និងធ្វើការអភិវឌ្ឍផលិតផលសាធារណៈ​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​ ធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ជួយដល់ការរៀនសូត្រ ចិញ្ជឹមចាស់ជរា កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងកម្មវិធីជួយដល់សង្គមដទៃផ្សេងៗទៀត ក្រុមហ៊ុននិងធ្វើការចូលមូលនិធិសហគ្រាសល្អនិងមានទំនួសខុសត្រូវក្នុងសង្គម។

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Asain Welfare Lottery
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!