ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Samrithisak Microfinance Plc

Samrithisak Microfinance Plc

Samrithisak Microfinance Plc

ភ្នំពេញ ចំការមន
#502, Monivong Blvd, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
#502, Monivong Blvd, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia

ពិពណ៌នា​ការងារ​

-

បញ្ជីការងារ

សរុប​ 12