ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Chamrouen Microfinance Plc

Chamrouen Microfinance Plc

Chamrouen Microfinance Plc

ភ្នំពេញ ចំការមន
ដីឡូ425 ផ្លូវជាតិលេខ271 សង្កាត់ទួលទំពូង2 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ដីឡូ425 ផ្លូវជាតិលេខ271 សង្កាត់ទួលទំពូង2 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ពិពណ៌នា​ការងារ​

“A leading Cambodian social microfinance institution working to achieve positive and lasting changes in the livelihoods of economically active poor families in a socially responsible manner”

បញ្ជីការងារ

សរុប​ 4