ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Yinkok Food Corp.

Yinkok Food Corp.

Yinkok Food Corp.

ភ្នំពេញ ដូនពេញ
#44-46,St 222,Sangkat Boeung Raing ,Khan Daun Penh,Phnom Penh
#44-46,St 222,Sangkat Boeung Raing ,Khan Daun Penh,Phnom Penh

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ក្រុមហ៊ុន យីន កុក ហ្វូដ​​ខប គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេផ្នែកចំណីអាហារនៅក្នងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ដោយក្នុងនោះយើងមាន ហាងដូចជា ទូឡេហ្សូ ដូមីណូ ធីអិនស៊ី ឌឹ អេស៊ាន ឃីត ឈែន ឡូតូរៀល​​ និង ​​​ដែលកំពុងបើកដំណើរការ​ជាង ៤០ សាខា នៅភ្នំពេញ សៀមរាប និងបាត់ដំបង។

បញ្ជីការងារ

សរុប​ 4