ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ ឌីអេសអេសស៊ីឃ្យូរីធី សឺវ៉ីស

ឌីអេសអេសស៊ីឃ្យូរីធី សឺវ៉ីស

ឌីអេសអេសស៊ីឃ្យូរីធី សឺវ៉ីស

ភ្នំពេញ ចំការមន
7D, Street 416, Sangkat Tumnob Teuk, Khan Chamkarmorn,Phnom Penh.
7D, Street 416, Sangkat Tumnob Teuk, Khan Chamkarmorn,Phnom Penh.
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន ឌីអេសអេសស៊ីឃ្យូរីធី សឺវ៉ីស
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!