ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Chip Mong Group

Chip Mong Group

Chip Mong Group

ភ្នំពេញ ចំការមន
ផ្ទះលេខ137បេ ផ្លូវម៉ៅសេទុង សង្កាត់បឹងកេងកង៣ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ផ្ទះលេខ137បេ ផ្លូវម៉ៅសេទុង សង្កាត់បឹងកេងកង៣ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ពិពណ៌នា​ការងារ​

Founded in 1982, Chip Mong Group (CMG) is one of the largest diversified groups in Cambodia with businesses ranging from property development, beer and beverages, to manufacturing and distribution of building materials, concrete, and cement. The Group currently consists of the following subsidiaries: Chip Mong Trading, Chip Mong Industries, Chip Mong Land, Khmer Beverages, and Chip Mong Feed. In addition, CMG owns three Joint Ventures: Crown Khmer Beverage Cans, Chip Mong Insee Cement (CMIC) Corporation, and Chip Mong Ritta. 

បញ្ជីការងារ

សរុប​ 4