ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ ហុក ផ្ទះសំណាក់

ហុក ផ្ទះសំណាក់

ហុក ផ្ទះសំណាក់

កំពង់ធំ ប្រាសាទបល្ល័ង្គ
st,6a
st,6a
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន ហុក ផ្ទះសំណាក់
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!