ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ រោងចក្រ​ Tonlé

រោងចក្រ​ Tonlé

រោងចក្រ​ Tonlé

ភ្នំពេញ មានជ័យ
ផ្ទះលេខ​២៤, ផ្លូវ​ ៧៩BT, សង្កាត់​ បឹងទំពុន, ខណ្ឌ មានជ័យ, រាជធានី ភ្នំពេញ
ផ្ទះលេខ​២៤, ផ្លូវ​ ៧៩BT, សង្កាត់​ បឹងទំពុន, ខណ្ឌ មានជ័យ, រាជធានី ភ្នំពេញ

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ក្រុមហ៊ុនផលិតសម្លៀកបំពាក់ដែលផ្តោតលើសុវត្ថិភាពបរិយាកាសល្អ។ ​ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំធ្វើការ ពី ថ្ងៃចន្ទ ដល់ ថ្ងៃសៅរ៍ (មិនមានការបន្ថែមម៉ោង)។ ក្រុមហ៊ុនមានការឈប់សំរាក់18 ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំ និងផ្តល់ជូននូវថ្ងៃឈប់សម្រាកឈឺ និងថ្ងៃសម្រាកពេលសម្រាលកូន។ បុគ្គលិកអាចរកប្រាក់បៀរ៍វត្សជាមធ្យមចាប់ពី 180 $ រហូតដល់ 250 $ ក្នុងមួយខែ។ សម្រាប់បុគ្គលិកដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការ​ និងផ្តល់ឳកាសអោយក្លាយជាប្រធានផ្នែកណាមួយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន​ នឹងត្រូវបានផ្តល់នូវជំនាញផ្សេងៗបន្ថែមទៀត។ អ្វីដែលសំខាន់បំផុតដែលក្រុមហ៊ុនយើងផ្តោតទៅលើនោះគឺ ឥរិយាបថ​ ឆន្ទៈ និងពេញចិត្តរៀនជំនាញថ្មីៗបន្ថែម!!

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន រោងចក្រ​ Tonlé
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!