ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ ផ្ទះសំណាក់គីយ៉ុ

ផ្ទះសំណាក់គីយ៉ុ

ផ្ទះសំណាក់គីយ៉ុ

ភ្នំពេញ ចំការមន
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន ផ្ទះសំណាក់គីយ៉ុ
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!