ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ VLP Fashion Co.,LTD

VLP Fashion Co.,LTD

VLP Fashion Co.,LTD

ភ្នំពេញ មានជ័យ
#31-33 Road 207
#31-33 Road 207
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន VLP Fashion Co.,LTD
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!