ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ ខ្មែរបូរាណ ភោជនីយដ្ឋាន

ខ្មែរបូរាណ ភោជនីយដ្ឋាន

ខ្មែរបូរាណ ភោជនីយដ្ឋាន

ភ្នំពេញ ទួលគោក
ផ្លូវ១២២ ផ្ទះ១៣៦a
ផ្លូវ១២២ ផ្ទះ១៣៦a

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ភោជនីយដ្ឋានចាប់ផ្តើមពី 2012ផ្តល់កន្លែងស្នាក់នៅដល់បុគ្គលិក 

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរបូរាណ ភោជនីយដ្ឋាន
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!