ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Narita Vespa Co., Ltd.

Narita Vespa Co., Ltd.

Narita Vespa Co., Ltd.

ភ្នំពេញ ទួលគោក
#44AB, Russina Federation Blvd.
#44AB, Russina Federation Blvd.

ពិពណ៌នា​ការងារ​

Narita Vespa Co., Ltd. is the authorized importer and distributor for Piaggio-Vespa brands of scooters for Cambodian markets

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Narita Vespa Co., Ltd.
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!