ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ ក្រុមហ៊ុនៈខេមបូឌាន ខមម្ញូនីខេសិន ណេតវើក ខនស្ត្រាក់សិន ឯ.ក

ក្រុមហ៊ុនៈខេមបូឌាន ខមម្ញូនីខេសិន ណេតវើក ខនស្ត្រាក់សិន ឯ.ក

ក្រុមហ៊ុនៈខេមបូឌាន ខមម្ញូនីខេសិន ណេតវើក ខនស្ត្រាក់សិន ឯ.ក

ភ្នំពេញ ចំការមន
Mao Tse Tung Blvd ,199ABC
Mao Tse Tung Blvd ,199ABC
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនៈខេមបូឌាន ខមម្ញូនីខេសិន ណេតវើក ខនស្ត្រាក់សិន ឯ.ក
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!