ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ ភោជនីយដ្ឋាន​​​​​​​ ម៉ានហាន់ឡូវ

ភោជនីយដ្ឋាន​​​​​​​ ម៉ានហាន់ឡូវ

ភោជនីយដ្ឋាន​​​​​​​ ម៉ានហាន់ឡូវ

ភ្នំពេញ ចំការមន
#47B,St.466
#47B,St.466
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន ភោជនីយដ្ឋាន​​​​​​​ ម៉ានហាន់ឡូវ
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!