ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ pantessa garment (cambodia) co.,ltd

pantessa garment (cambodia) co.,ltd

pantessa garment (cambodia) co.,ltd

ភ្នំពេញ ដង្កោ
St371, Phum Moil Sangkat Dangkor, Khan Dangkor, Phnom Penh.
St371, Phum Moil Sangkat Dangkor, Khan Dangkor, Phnom Penh.

ពិពណ៌នា​ការងារ​

រោងចក្រយើងខ្ញុំបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2006

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន pantessa garment (cambodia) co.,ltd
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!