ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ ម៉េង អៀង ហ្គាមេន ហ្វេកធើរី​ អិលធីឌី

ម៉េង អៀង ហ្គាមេន ហ្វេកធើរី​ អិលធីឌី

ម៉េង អៀង ហ្គាមេន ហ្វេកធើរី​ អិលធីឌី

ភ្នំពេញ ទួលគោក
No 1& 2 street 528
No 1& 2 street 528

ពិពណ៌នា​ការងារ​

រោងចក្រយើងខ្ញុំចាប់តាំងពីឆ្ណាំ២០០៧ រហូតមកដល់សព្វថ្ងែ

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន ម៉េង អៀង ហ្គាមេន ហ្វេកធើរី​ អិលធីឌី
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!