ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ ក្រុមហ៊ុន ដាប់បែលយូ-លីងហ្គឺរី អែន អាន់ដឺវែ ហ្វេកធើរី ខូ អិលធីឌី

ក្រុមហ៊ុន ដាប់បែលយូ-លីងហ្គឺរី អែន អាន់ដឺវែ ហ្វេកធើរី ខូ អិលធីឌី

ក្រុមហ៊ុន ដាប់បែលយូ-លីងហ្គឺរី អែន អាន់ដឺវែ ហ្វេកធើរី ខូ អិលធីឌី

ភ្នំពេញ ពោធិ៍សែនជ័យ
ផ្លូវវេងស្រេង, អាគារមានរូបផ្កា
ផ្លូវវេងស្រេង, អាគារមានរូបផ្កា

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ក្រុមហ៊ុនបានដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ2008

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុន ដាប់បែលយូ-លីងហ្គឺរី អែន អាន់ដឺវែ ហ្វេកធើរី ខូ អិលធីឌី
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!