ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ សាន់វែលស៊ូ

សាន់វែលស៊ូ

សាន់វែលស៊ូ

ភ្នំពេញ ពោធិ៍សែនជ័យ
ចោមចៅ
ចោមចៅ

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម​2008

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន សាន់វែលស៊ូ
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!