ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ White Mansion Boutique Hotel

White Mansion Boutique Hotel

White Mansion Boutique Hotel

ភ្នំពេញ ដូនពេញ

ក្រុម​ហ៊ុន​មិន​បាន​ផ្ដល់​ព័ត៌មានទំនាក់​ទំនង​នោះ​ទេ​​!

ក្រុម​ហ៊ុន​មិន​បាន​ផ្ដល់​ព័ត៌មានទំនាក់​ទំនង​នោះ​ទេ​​!

ពិពណ៌នា​ការងារ​

street 240, number 26, Sangkat Chakto Mukh, Phnom Penh, Cambodia, Excellent location

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន White Mansion Boutique Hotel
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!