ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ ខេ សម ថាច់ថាល

ខេ សម ថាច់ថាល

ខេ សម ថាច់ថាល

ព្រះសីហនុ ព្រះសីហនុ
ក្រុងព្រះសីហនុ ខណ្ឌព្រះសីហនុ សង្កាត់៤ ភូមិ៥
ក្រុងព្រះសីហនុ ខណ្ឌព្រះសីហនុ សង្កាត់៤ ភូមិ៥

ពិពណ៌នា​ការងារ​

បើកប្រាក់ខែអោយបុគ្គលិកទាន់ពេលលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិករៀនជំនាញថ្មីមានលក្ខណកាងារល្អ

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន ខេ សម ថាច់ថាល
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!