កូកូវ៉ុល អីភែរឺល(ខេមបូឌា)អុីន

កូកូវ៉ុល អីភែរឺល(ខេមបូឌា)អុីន

ភ្នំពេញ ពោធិ៍សែនជ័យ
Phum Trapang Thleng, Sangkat Chom Chao, Khan Dangkor,Phnom Penh, Cambodia. Tel: 023-995 636, Fax: 023 995 617, 023 985 629
Phum Trapang Thleng, Sangkat Chom Chao, Khan Dangkor,Phnom Penh, Cambodia. Tel: 023-995 636, Fax: 023 995 617, 023 985 629

ពិពណ៌នា​ការងារ​

we are susidiary company have haed office in LA ,New York ,shaing Hai and Phnom Penh.

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន កូកូវ៉ុល អីភែរឺល(ខេមបូឌា)អុីន
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!