ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ PBLCNT Co.,Ltd

PBLCNT Co.,Ltd

PBLCNT Co.,Ltd

ភ្នំពេញ សែនសុខ
#88 st.271 sangkat tektla khan sensok
#88 st.271 sangkat tektla khan sensok

ពិពណ៌នា​ការងារ​

PBLCNT CO., Ltd
PBLCNT is found since 2007 in construction chemical industry as SIKA distributor and applicator. During ten year of our history, we have been provided full construction solutions and technical supports follow by general construction standard. Now, we are providing new high quality products of handling and storage from Thailand and power tool product from Netherland. 
PROFESSIONAL:
Waterproofing Solution.
Roofing Solution.
Protection and Refurbishment Solution.
Sealing and Bonding Solution.
Civil Engineer Pilling Solution.
Concrete Solution.
Flooring Solution.
Handling and Storange Solution.
Power Tool Solution.

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន PBLCNT Co.,Ltd
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!