ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ ស៊ីអេចគ្រុប

ស៊ីអេចគ្រុប

ស៊ីអេចគ្រុប

ភ្នំពេញ ទួលគោក
#91, st.146,sangkat psar Depo II, khan t-kok, Phnom Penh
#91, st.146,sangkat psar Depo II, khan t-kok, Phnom Penh

ពិពណ៌នា​ការងារ​

CH Group is a group of dynamic businesses that aim to make a valuable and positive contribution to the world around us through creative ideas, hard work, combined with an innovative and entrepreneurial spirit.

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន ស៊ីអេចគ្រុប
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!