ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ រោងចក្រទឹកកកអនាម័យ KT

រោងចក្រទឹកកកអនាម័យ KT

រោងចក្រទឹកកកអនាម័យ KT

ភ្នំពេញ មានជ័យ
#33, National Highway 2
#33, National Highway 2

ពិពណ៌នា​ការងារ​

 

បញ្ជីការងារ

សរុប​ 3