លីហួរ ផេ ប៉្រូ ភីអិលស៊ី

លីហួរ ផេ ប៉្រូ ភីអិលស៊ី

ភ្នំពេញ ទួលគោក
No. 85-88, St.Kim il Sung(289), Sangkat BoeungKak II, Khan Toul Kork, Phone Penh, Cambodia
No. 85-88, St.Kim il Sung(289), Sangkat BoeungKak II, Khan Toul Kork, Phone Penh, Cambodia

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ក្រុមហ៊ុន លីហួរ ផេ ប្រ៉ូ បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ដើម្បីអនុវត្តប្រតិបត្តិការជាតតិយភាគី ដោយផ្តល់នូវសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ និងការទូទាត់សាច់ប្រាក់ដោយចាប់ដៃគូរអាជីវកម្មតាមរយះបណ្តាញជាមួយភ្នាក់ងារ វេលុយទូទាំងប្រទេស។ ក្រុមហ៊ុន លីហួរ ផេ ប្រ៉ូ មានការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងរឹងមាំមាន ទស្សនៈវិស័យ និងយុទ្ធសាស្ត្រ រយៈពេលវែង។ 

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន លីហួរ ផេ ប៉្រូ ភីអិលស៊ី
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!