ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ ធីអេចរេស៉ីដេនស៊លអ៉ីនវេសម៉ិន

ធីអេចរេស៉ីដេនស៊លអ៉ីនវេសម៉ិន

ធីអេចរេស៉ីដេនស៊លអ៉ីនវេសម៉ិន

ភ្នំពេញ មានជ័យ
ផ្ទះ1094 ផ្លូវសឡា(371) សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ផ្ទះ1094 ផ្លូវសឡា(371) សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

បញ្ជីការងារ

សរុប​ 7