ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ ញូ លីង ម៉ាឃីធីង ភីធីអ៉ី អិលធីឌី

ញូ លីង ម៉ាឃីធីង ភីធីអ៉ី អិលធីឌី

ញូ លីង ម៉ាឃីធីង ភីធីអ៉ី អិលធីឌី

ភ្នំពេញ សែនសុខ
Songkat Tek Thla,Khan Sen Sok, Phnom Penh
Songkat Tek Thla,Khan Sen Sok, Phnom Penh

បញ្ជីការងារ

សរុប​ 6