ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Power tool

Power tool

Power tool

ភ្នំពេញ ចំការមន
Street 432. House106Deo. TTP2. PP
Street 432. House106Deo. TTP2. PP

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ហាងយេីងខ្ញុំត្រូវការអ្នកធ្វេីការចំនួន២រូប 
ស្រីម្នាក់
ប្រុសម្នាក់
មិនមានបទពិសោធន៍ក៍បាន អោយតែមានភាពស្មោះត្រង់ ឧស្សាហ៍ព្យាយាមប្រឹងប្រែងធ្វេីការ។
ប្រាក់ខែ100-150$ តាមសមត្ថភាពនិងស្ថានភាពធ្វេីការ។
មានកន្លែងស្នាក់នៅ និងបាយ៣ពេល

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Power tool
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!