ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ ភោជនីយដ្ឋាន ផ្ទះតូច

ភោជនីយដ្ឋាន ផ្ទះតូច

ភោជនីយដ្ឋាន ផ្ទះតូច

ភ្នំពេញ ដូនពេញ
15st coner 130st
15st coner 130st

ពិពណ៌នា​ការងារ​

 
រើសបុគ្គលិកផ្នែកខាងផ្នែកអ្នករត់តុ នឹងកូនកាំបិត 
*ប្រាក់ខែចាប់ពី120$ _250$ ដុល្លាក្នុងមួយខែ
*ជាកាងារតម្រូវអោយទាំងមានបទពិសោធន៍ នឹងគ្មានបទពិសោធន៍
*ផ្លល់ជូនកន្លែងស្នាក់នៅនឹងម្ហូបអាហារ
វេនព្រឹកចាប់ពី 6:00ព្រឹក ដល់ម៉ោង6:30ល្ងាច 
វេនល្ងាចពីម៉ោង 5:00ដល់ម៉ោង12:00យប់

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន ភោជនីយដ្ឋាន ផ្ទះតូច
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!