ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ King Technolygies Co.,Ltd

King Technolygies Co.,Ltd

King Technolygies Co.,Ltd

ភ្នំពេញ ទួលគោក
CITY TOWER 3B & 3C (3 Floor): #321, MaoTse Tong Blvd, Phsa Depo I, Toul Kork, Phnom Penh.
CITY TOWER 3B & 3C (3 Floor): #321, MaoTse Tong Blvd, Phsa Depo I, Toul Kork, Phnom Penh.

ពិពណ៌នា​ការងារ​

King Technologies Co., Ltd. ធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការសេវាទូរគមនាគមន៍ដែលមានមូលដ្ឋានលើខ្សែកាបដូចជា ខ្សែ​ស្ពាន់ (ADSL, Broadband និងផ្សេងៗទៀត) និងមានខ្សែកាបអុបទិច សម្រាប់សេវាកម្មពិសេស ដែលមានដូច​ជា ​FTTH, Leased Line និងផ្សេងៗទៀត។ ធ្វើការគាំទ្រទៅដល់សេវា Multimedia និងសេវាអ៊ីនធើណេតចុង​ក្រោយបំផុតជាមួយបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ នៅលើពិភពលោក។ មានការគ្របដណ្តប់បណ្តាញទូទាំងផ្ទៃប្រទេស​ ដែល​មានសាខានៅតាមបណ្តាខេត្តទាំងអស់ចំនួន៨ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (រាជធានីភ្នំពេញ រួមបញ្ចូលទាំងខេត្ត​មួយចំនួន)។ កំលាំងកម្មករនិយោជិក របស់ក្រុមហ៊ុនមានជាង៧០០នាក់ រួមទាំងកម្មករនិយោជិកជំនាញ ទាំង​ក្នុងស្រុក និងជនបរទេសផងដែរ។ អតិថិជនប្រើប្រាស់សេវកម្មយើងមានដូចជា ការប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈបុគ្គល, ការធ្វើអាជីវកម្ម ឬអង្គភាព, ការស្រាវជ្រាវ និងអង្គការអប់រំ, អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងនាយកដ្ឋានរបស់រាជរដ្ឋា​ភិបាលកម្ពុជា។

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន King Technolygies Co.,Ltd
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!