ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ មជ្ឈមណ្ឌលឧស្ម័នភ្នំពេញ

មជ្ឈមណ្ឌលឧស្ម័នភ្នំពេញ

មជ្ឈមណ្ឌលឧស្ម័នភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ ទួលគោក
No 81DEo, Street 355
No 81DEo, Street 355

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ជាក្រុមហ៊ុន លក់ ឧស្ម័ន គ្រប់ប្រភេទសំរាប់ផ្គត់ផ្គង់ទៅខាង វិស័យឧស្សាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម មន្ទីរពេទ្យ មន្ទីរពិសោធន៌ អស់រយះពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ។