ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Air Conditioning

Air Conditioning

Air Conditioning

ភ្នំពេញ មានជ័យ
#205,Khan Meanchey,Sangkat Meanchey,Phnom Penh
#205,Khan Meanchey,Sangkat Meanchey,Phnom Penh

ពិពណ៌នា​ការងារ​

Cool Breze Air Conditioning មានសេវាកម្មជួសជុលម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងតម្លើងម៉ាស៊ីនត្រជាក់។

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Air Conditioning
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!