ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ M.I.J Trading Co.,Ltd

M.I.J Trading Co.,Ltd

M.I.J Trading Co.,Ltd

ភ្នំពេញ ចំការមន
ផ្ទះលេខ 184, ផ្លូវ63, សង្កាត់បឹងកេងកង1, ខ័ណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ
ផ្ទះលេខ 184, ផ្លូវ63, សង្កាត់បឹងកេងកង1, ខ័ណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ