ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ waku waku shabu shabu

waku waku shabu shabu

waku waku shabu shabu

ភ្នំពេញ ចំការមន
#14, St 51, Boeung Keng Kang 1, Khan Chamkamorn
#14, St 51, Boeung Keng Kang 1, Khan Chamkamorn

ពិពណ៌នា​ការងារ​

we are soup restaurant and the owner is khmer.