ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Branch of China Guangdong Provincial chanda Highway Engineering Co.,Ltd

Branch of China Guangdong Provincial chanda Highway Engineering Co.,Ltd

Branch of China Guangdong Provincial chanda Highway Engineering Co.,Ltd

ភ្នំពេញ សែនសុខ
#43, St.02A, Borey Piphub Thmey, Phnom Penh
#43, St.02A, Borey Piphub Thmey, Phnom Penh