ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Branch of China Guangdong Provincial chanda Highway Engineering Co.,Ltd

Branch of China Guangdong Provincial chanda Highway Engineering Co.,Ltd

Branch of China Guangdong Provincial chanda Highway Engineering Co.,Ltd

ភ្នំពេញ សែនសុខ
#43, St.02A, Borey Piphub Thmey, Phnom Penh
#43, St.02A, Borey Piphub Thmey, Phnom Penh

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក: សាខាក្រុមហ៊ុន ហ្គាងដុង ប្រវីនស៊លចាងដា ហាយវេ អេនជីនារីង ខូអិលធីដី ជាក្រុមហ៊ុនសាងសង់ស្ពានថ្នល់ដែលកំពុងដែលការិយាល័យធំនៅប្រទេសចិន។​ ក្រុមហ៊ុនបានចាប់ផ្តើមគម្រោងនៅកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ ២០០៥ ហើយបច្ចុបន្បន្នក្រុមហ៊ុនកំពុងតែមានគម្រោងនៅតាមបណ្តាខេត្តជាច្រើន ជាមួយនិងក្រសូង សាធារណះការនិងដឹកជញ្ជូន និងក្រសូងអភិវឌ្បន៏ជនបទ

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Branch of China Guangdong Provincial chanda Highway Engineering Co.,Ltd
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!