អេមប៊ឺរៀរ-288 អាផាមិន

ព័ត៌មាន​ក្រុមហ៊ុន​

  • ឈ្មោះ​ក្រុមហ៊ុន​: អេមប៊ឺរៀរ-288 អាផាមិន
  • ​វិស័យ​: សណ្ឋាគារ,ផ្ទះសំណាក់ និង​ភោជនីយដ្ឋាន
  • អនុ​វិស័យ​: សណ្ឋាគារ
  • ប្រភេទ​សេវា​កម្ម / ផលិតផល: ផ្កាយបួន
  • ចំនួន​កម្មករ​: 20
  • ​គេហទំព័រ​ក្រុមហ៊ុន​: https://www.facebook.com/Amberia288Apartment/
  • អាសយដ្ឋាន​ក្រុមហ៊ុន​: ក្រុង ភ្នំពេញ
New content is available, please refresh.