ប៊ី ភី អេស ខេមបូឌា

ព័ត៌មាន​ក្រុមហ៊ុន​

  • ឈ្មោះ​ក្រុមហ៊ុន​: ប៊ី ភី អេស ខេមបូឌា
  • ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​​ក្រុមហ៊ុន​: BPS Company
  • ​វិស័យ​: សេវាកម្ម
  • អនុ​វិស័យ​: សេវាកម្មការងារ
  • ប្រភេទ​សេវា​កម្ម / ផលិតផល: សេវាកម្ម
  • ចំនួន​កម្មករ​: 120
  • ​គេហទំព័រ​ក្រុមហ៊ុន​: http://bpscambodia.com
  • អាសយដ្ឋាន​ក្រុមហ៊ុន​: ក្រុង ភ្នំពេញ
New content is available, please refresh.