ប៊្រេដថក កម្ពុជា

ព័ត៌មាន​ក្រុមហ៊ុន​

  • ឈ្មោះ​ក្រុមហ៊ុន​: ប៊្រេដថក កម្ពុជា
  • ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​​ក្រុមហ៊ុន​: BreadTalk
  • ​វិស័យ​: សណ្ឋាគារ,ផ្ទះសំណាក់ និង​ភោជនីយដ្ឋាន
  • អនុ​វិស័យ​: ភោជនីយដ្ឋាន
  • ចំនួន​កម្មករ​: 160
  • ​គេហទំព័រ​ក្រុមហ៊ុន​: https://www.breadtalk.com.kh
  • អាសយដ្ឋាន​ក្រុមហ៊ុន​: ក្រុង ភ្នំពេញ

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ក្រុមហ៊ុន ចម&លី ខបផូរេស៊ិន គឺជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលមានសិទ្ធិផ្តាច់មុខក្នុងការបើកហាង​​យីហោ ប៊្រេដថក(BreadTalk) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ប៊្រេដថកកម្ពុជា នាំមកនូវបទពិសោធន៍​ផ្នែក​នំប៉័ងថ្មីៗ​សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា។ ប្រ៊េដថក​បាន​បង្កើត​នូវ​ប្រភេទ​ហាង​នំប៉័ង​លំដាប់​ខ្ពស់ ដែល​​មានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេស។

New content is available, please refresh.